Hey, thanks for stopping by!!! Reader No.:

14 September 2010

Thanks Mak! :)

A very creative friend of mine came up with this note/short poem for my birthday!

वेधसा, तुला या खास शुभेच्छा ! ( "नटरंग"मधील "ईश्वरा- जन्म हा दिला -- प्रसवली कला -- थोर उपकार" या गाण्याच्या चालीवर पुढील काव्य वाचावे )

वेधसा,
जन्म हा तुझा,
आज ती सजा ;
सर्व विश्वाला ! :P

तू करशी,
bore ते फार
सर्व पळणार,
भिउनी तुजला ते

मात्र ते-
तुझे संगीत--
आणि वृत्तीत ,
झुंज तू देशी (Remember n no of incidents at coep)

लावूनी -
शास्त्रभिंगास---
scientist
म्हणवूनी घेशी ..

(पुढील कडव्याच्या शेवटी चाल बदलते )
या शुभाशया -
स्वीकार --
तुला देतसे आज
मकरंद SSSS
---------
His blog: श्रीमधूक्ती