Hey, thanks for stopping by!!! Reader No.:

28 October 2007

My Marathi!!! :)

lÕácnÕÇ®Õ mÕÕbiÕÕ
`HÕÀáuuÕ ìè OÕcÕÕuÕ cnCÕpÕí JÕÀÕ³Õ?' `jíÕÆ[DÕçí ÕÆcÕj®ÕÕÇ' ní JÕÀÕ³Õ hÕÏJÕÀjCÕ DÕÕní? cÕiÕ `ìÕÇknÕÇ JÕÀçíÕÆLÕbyÕÕÇj' JÕÀÕ vÕmÕÕkÕÕÇ? cÕÕÇ lÕáPÕÕÇ cÕolÕ JÕÀjlÕçí, lÕè cÕÕPÕÕÇ cÕolÕ JÕÀj, ní JÕÀÕ³Õ DÕÕní? cÕolÕ `cÕÕPÕÕÇ' JÕÀjlÕÕ JÕÀÕ `cÕuÕÕ' JÕÀjlÕÕlÕ? vÕÕjU KÕkÕCÕCÕí cnCÕpÕí JÕÀÕ³Õ? jlÕÕȳÕÕ®ÕÕ JÕÀÕÇmÕ JÕÀáþuÕÕ? DÕÕuÕb-uÕmÕCÕÕ®ÕÕÇ hÕímì JÕÀµÕÕÇ yÕvÕlÕí? l³ÕÕ®³ÕÕ cÕÕiÕ®ÕÕÇ hÕÕµkÕ&YÕècÕÕÇ mÕcÕpÕèvÕ I³ÕÕ, cnCÕpÕí vÕJÕwJÕÀÕÇ JÕÀÕ³Õ mÕcÕpÕèvÕ I³ÕÕ³Õ®Õb? `cÕÕvÕÕÆmÕJÕÀlÕÕ' ní JÕÀÕ³Õ uÕHÕÀ[b DÕÕní? DÕÕOÕÕÇ®Õ cÕvÕ, hÕá{í cÕÕvÕmÕ, hÕá{í `FJÕÀ' hÕÏl³Õ³Õ uÕÕiÕèvÕ cÕÕvÕÕÆmÕJÕÀ, hÕá{í ÕÆvÕÕ, j®Õ>Õ, YÕÕkÕ>Õ, DÕbpuÕÕÇ, oÏÕ@hoÕÇ, cÕbiuÕÕ nÕÇ JÕÀáþuÕÕÇ vÕÕkÕb? DÕcÕJÕw³ÕÕ lÕcÕJÕw³ÕÕ®ÕÕ ScÕ.S. `JÕÀjÕ³Õ®ÕÕ' ÕÆkÕ®ÕÕj DÕÕní cnCÕlÕÕlÕ. ScÕ. S. JÕÀjCÕÕj cnCÕpÕí lÕçí hÕrîÕÕ vÕJÕwJÕÀÕÇ JÕÀÕ³Õ JÕÀjCÕÕj? hÕçíjÕbvÕÕ µÕÕUílÕ IÕÕuÕlÕÕlÕ JÕÀÕÇ ìÕJÕÀlÕÕlÕ? `pÕíkÕCÕ yÕvÕkÕuÕb JÕÀÕ?' nÕ JÕÀÕ³Õ hÕϵvÕ DÕÕní? `mkÕ³ÕbhÕÕJÕÀ JÕÀíuÕÕ JÕÀÕ' DÕmÕb cnCÕlÕÕ ³ÕíCÕÕj vÕÕnÕÇ JÕÀÕ? mÕÕ[ÕÇ IÕÕuÕlÕÕlÕ JÕÀÕ? mkÕíìj ÕƵÕkÕlÕÕlÕ JÕÀÕ? PÕÕ[è uÕÕkÕlÕÕlÕ JÕÀÕ? `pÕíkÕCÕ uÕÕkÕuÕb³Õ' cnCÕpÕí `KÕÕvÕÕ uÕiÕÕ³ÕÕ nÌ' DÕmÕb®Õ vÕÕ? `hÕá{í pÕÕTvÕ lÕí kÕJÕwlÕí cnCÕÕuÕí...' nÕÇ JÕÀÕ³Õ JÕÀãlÕÕÇ DÕÕní? JÕÀµÕÕ®³ÕÕ hÕá{í pÕÕTvÕ? HÕÀÕj hÕá{í iÕíuÕí lÕj mìípÕkÕªvÕ hÕ[lÕÕÇuÕ vÕÕ ÕÆyÕ®ÕÕjí... `DÕÕiÕí ®ÕuÕJÕÀí GvnçíbvÕí JÕÀnÕ' DÕmÕb ÕÆnboÕÇlÕ DÕmÕlÕb, cnCÕèvÕ DÕÕhÕCÕnÕÇ hÕá{í pÕÕTvÕ yÕçíuÕÕ³Õ®Õb? `lÕè pÕÕT µÕJÕÀµÕÕÇuÕ JÕÀÕ?', `lÕè JÕÀª µÕJÕÀuÕÕ DÕmÕlÕÕmÕ.' nÕ µÕJÕw³Õ ÕƯçÀ³ÕÕhÕoÕ®ÕÕ OÕá[iÕèmÕ JÕÀÕ? FbiÕÏpÕÕÇlÕ `JÕÀ@vÕ-JÕÀá[' DÕmÕlÕb cnCÕèvÕ?

http://www.loksatta.com/daily/20071028/lr12.htm

Really good article to read!!! But you must download required font if you cannot read the text above. Use character encoding "western windows1252" after that . Its worth doing so much of efforts। Even I came to know about some of the most common mistakes I commit when I converse in "my Marathi"

(माझा तो जाज्वल्य अभिमान पोकळच होता म्हणायचा)

No comments: